Нарын 2012

Нарын 2012

Нарын 2012

001 Люди Х
1

002 С.Таболин
2

003 Касимыч
3

004 Завхоз Вова
4

005 Макс
5

006 Валера
6

007 Витя
7

008 Серик
8

009 Сергей
9

010 Георгий
10

011 Талисман Мургабчик
11

012 Серпантин на Б.Нарын
12

013 Нарынская котловина
13

014 Старт
14

015 Верховье Б.Нарына
15

Никитин Георгий